fbpx
Subscribe

AKTIVNOSTI SPORTSKE ZAJEDNICE I KLUBOVA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

TRANSPARENTNOST
JAVNI POZIV: DJEČJA LJETNA KOLONIJA 2022
Na temelju Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 10/15) i Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno objavljuje
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKU POTPORU ZA PROGRAM - DJEČJA LJETNA KOLONIJA 2022.

(1) Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga udruge građana i drugih organizacije civilnog društva, ustanova ili drugih pravnih osobe koje su usmjerene na rad s djecom da tijekom ljetnih školskih praznika organiziraju Dječju ljetnu koloniju.
(2) Cilj ovog poziva je ponuditi osnovnoškolskoj djeci grada Rovinja–Rovigno (od 1. do 6. razreda osnovne škole, uključujući i djecu koja završavaju predškolski program), sadržajniji, zdraviji i kvalitetniji način življenja i funkcioniranja, i to učenjem zdravog pristupa životu putem korištenja kvalitetnih sportsko-rekreativnih i društvenih aktivnosti na otvorenom, uz pravilno organiziranje svojeg slobodnog vremena.
 (3) Ukupno planirana vrijednost natječaja je 110.000,00 kn. Financijska potpore odobrava se za jedan projekt.
 (4) Rok za podnošenje prijedloga projekata je 16. svibnja 2022. godine.
 (5) Prijavitelj može prijaviti projekt za period od 27. lipnja do 19. kolovoza 2022.g., dnevnog trajanja od 8:00 do 15:00h uz organiziran prihvat djece od 7:45 i dežurstvo do 15:30. Prijavu na Natječaj mogu podnijeti udruge građana i drugih organizacije civilnog društva, ustanove ili druge pravne osobe koja su programski usmjerene na rad s djecom. Prije potpisa ugovora odabrani prijavitelj će morati priložiti dokaze da se protiv koordinatora i voditelja kolonije ne vodi kazneni postupak, te da organizacija ima podmirene sve doprinose prema državi, Gradu Rovinju-Rovigno i poduzećima u vlasništvu Grada te plaćen porez. Prijavitelju kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Rovinju-Rovigno biti će uskraćeno pravo na financijsku podršku na svim natječajima i javnim pozivima u sljedeće dvije godine, računajući od dana kada mu je upućena pisana obavijest o utvrđenom neispunjavanju ugovornih obveza.
(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
(7) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama www.rovinj-rovigno.hr

Natječajnu dokumentaciju u tiskanom i elektronskom (CD) obliku treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:
Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, Rovinj-Rovigno „NE OTVARATI- naziv natječaja“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(8) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dean.cvitic@rovinj-rovigno.hr

KLASA: 602-01/22-01/14 URBROJ: 2163-8-09-01/1-22-1
Rovinj, 27. travnja 2022.
Gradonačelnik dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec
DOKUMENTACIJA